AokSend单页

Create beautiful pages with easy to edit content

This is a basic content page.

You can use this page as a starting point to create your own custom pages, or choose an already built example page to start development!

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Qui quisquam animi temporibus ipsum iusto necessitatibus laudantium beatae. Eligendi dolorum laudantium numquam? Officiis nemo error animi aliquam dolor consequatur ducimus unde.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Qui repellat magni eaque beatae explicabo fugit placeat earum, dolores quaerat aperiam vero adipisci quidem minus officiis blanditiis unde? Incidunt, ea ad.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Perspiciatis sed illum soluta, quaerat et deleniti magnam laudantium, non omnis numquam quos placeat. Porro autem consectetur dolor minima voluptatum modi maiores.

邮件API发送接口常见问题及解答

我们整理出关于邮件接口API及邮件SMTP发送邮件的客户经常咨询的问题,并作出如下统一的详细完整的解答,希望对客户了解和认识触发式邮件发送API邮件推送SMTP系统有所帮助。

关于选择AokSend邮件API接口的常见问题

为什么选择AokSend邮件推送接口?我们的功能特点有哪些?与同类触发式邮件API产品相比有哪些区别和优势?

2 个问答

AokSend邮件推送服务的邮件接口API产品理念:细分垂直、简单强大、专注稳定。(即在细分行业做垂直产品;力求产品简单好用的同时提供强大的功能;专注触发式邮件的IP池,长期稳定的邮件发送效果。)选择AokSend邮件发送API推送接口的理由关键词:15元每万封、专用IP池、IP轮播、数据统计分析、全球内容加速、全球智能加速、7天删除记录、自动变量、预设邮件模板、数据追踪等。

阿里云腾讯云邮件推送API接口及SMTP接口卡均采用的是等级制度,不同等级对应的限制日发送数量不同;AokSend采用非等级制度的设计,直接打造不限速调用邮件API发送邮件的方案。造成这一区别的核心在于阿里腾讯的产品同时支持发送触发邮件和营销邮件,虽然功能强大,但是隐患就是无法控制垃圾邮件的发送,从而导致始终有大量IP被ISP标记为黑名单,导致必然性概率性无法送达邮件。而AokSend邮件推送API产品从设计之初就不支持营销邮件,仅限发送触发式邮件,如验证码、重置密码、余额提醒等邮件;同时限制使用SMTP接口,只采用API接口发送已审核的预设邮件。严格的SMTP技术限制和预设邮件内容限制带来的直接优势就是超过99%的送达率和超过99%的进箱率,这也极大降低了IP黑名单导致的小概率无法送达邮件导致的丢失客户的问题。此外,阿里腾讯价格为18元-22元每万封,数据统计分析薄弱,无全球智能加速,不支持自动变量等;而AokSend邮件推送服务为15元每万封,数据统计分析强大,有全球智能加速,支持自动变量等。

关于API邮件送达率和进箱率的问题

大部分客户对于邮件发送API的邮件送达率和邮件进箱率了解不足,下面的邮件发送接口的内容或许有所帮助。

3 个问答

结合客户的真实数据,AokSend邮件推送接口的邮件送达率为99%以上(已排除格式错误的邮箱和不存在的邮箱等)。我们的高送达率得益于我们对AokSend产品的触发式邮件使用场景的设计和严格的邮件模板的维护。AokSend限制了4个方面:发信IP、发信邮箱、邮件类型、邮件内容,从而提升邮件发送效果。同时,AokSend精选高权重IP池,只发送触发式邮件,促使邮件IP权重和邮件送达率呈现长期稳定的正向循环。触发式邮件发送的送达率越高,则IP权重越高;IP权重越高,则邮件发送的送达率越高;如此循环,邮件API产品会非常稳定和优质。

在新域名预热1-3周之后,AokSend的进箱率会从初始的10%逐步提升到20%、40%、60%、80%,慢慢提升到95%-98%。一般经过半个月到一个月的发送积累,送达率可以逐步达到99%及以上(具体时间与发送量有关)。值得注意的是,一般新域名没有权重也没有发送记录,因此无法过各个邮局的白名单,导致发送邮件可能会进入垃圾箱,这种现象是正常的,而且是暂时的。只要发送的是正规的触发式邮件,连续发送几天之后,若邮件没有被举报为垃圾邮件,那么邮件内容就会被逐渐被识别成正规邮件,并逐渐被投递到收件箱中。随着后续邮件发送的稳定,送达率和进箱率都会越来越高。

对于AokSend邮箱API接口来说,首先是严格维护正规客户群体和减少潜在风险;其次是提升邮箱IP权重,增加有效发送、降低无效发送;最后是优化邮件模板的内容,增加预设的高级变量,从而提升邮件送达率和进箱率。对于客户来说,首先是严格按照AokSend的邮件分类和邮件模板进行调用API和发送邮件;其次是在邮件发送触发前核验邮箱真实性也就是验证邮箱是否存在,从而增加有效发送;最后是合理且适当地使用邮件接口API的高级变量来增加邮件模板内容的多样性,提升邮件推送的进箱率。